Thầy giáo, cô giáo và các bạn sinh viên Trường CĐ Công Thương Tp.HCM đạt danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” và “Sinh viên 5 tốt” cấp Khối cơ sở Bộ Công thương tại Tp.HCM năm 2021

23-03-2022 Quản Lý
 🌷🌼 𝐂𝐡𝐮́𝐜 𝐦𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐡𝐚̂̀𝐲 𝐠𝐢𝐚́𝐨, 𝐜𝐨̂ 𝐠𝐢𝐚́𝐨 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐇𝐈𝐓𝐔 đ𝐚̣𝐭 𝐝𝐚𝐧𝐡 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 “𝐍𝐡𝐚̀ 𝐠𝐢𝐚́𝐨 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐭𝐢𝐞̂𝐮 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐮” 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐊𝐡𝐨̂́𝐢 𝐜𝐨̛ 𝐬𝐨̛̉ 𝐁𝐨̣̂ 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐚̣𝐢 𝐓𝐏𝐇𝐂𝐌 𝐧𝐚̆𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟏.
🌹🌻 𝐂𝐡𝐮́𝐜 𝐦𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐚̣𝐧 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐇𝐈𝐓𝐔 đ𝐚̣𝐭 𝐝𝐚𝐧𝐡 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 “𝐒𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝟓 𝐭𝐨̂́𝐭” 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐊𝐡𝐨̂́𝐢 𝐜𝐨̛ 𝐬𝐨̛̉ 𝐁𝐨̣̂ 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐚̣𝐢 𝐓𝐏𝐇𝐂𝐌 𝐧𝐚̆𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟏.
💖 𝐶ℎ𝑢́𝑐 𝑐𝑎́𝑐 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑦, 𝑐𝑎́𝑐 𝑐𝑜̂ 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜̉𝑒 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑡𝑢̣𝑐 𝑝ℎ𝑎́𝑡 ℎ𝑢𝑦 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑡𝑖́𝑐ℎ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛𝑎̆𝑚 2022!

Bài viết khác