Đội ngũ nhân sự

Hiện tại nhân sự của Khoa bao gồm 12 giảng viên và 01 nhân viên chuyên trách.

1 Nguyễn Trung Lục
Nguyễn Trung Lục

 

Chức vụ: Trưởng khoa

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0908.802.350

2 Phạm Văn Trung
Phạm Văn Trung

 

Chức vụ: Phó Trưởng khoa, Trưởng Bộ môn GDTC

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại: 0989.106.027

3 Lê Văn Trung
Lê Văn Trung

 

Chức vụ: Trưởng Bộ môn GDQP

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0902.881.656

4 Nguyễn Thành Quân
Nguyễn Thành Quân

 

Chức vụ: Giảng viên GDTC

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0917.090.375

5 Lương Anh Kiệt
Lương Anh Kiệt

 

Chức vụ: Giảng viên GDTC

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0909.494.446

6 Nguyễn Thanh Bình
Nguyễn Thanh Bình

 

Chức vụ: Giảng viên GDTC

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 01.273.552.553

7 Trần Văn Lượng
Trần Văn Lượng

 

Chức vụ: Giảng viên GDTC

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0974.280.993

8 Nguyễn Thành Quân
Nguyễn Thành Quân

 

Chức vụ: Giảng viên GDQP

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 01.664.697.789

9 Trương Xuân Hùng
Trương Xuân Hùng

 

Chức vụ: Giảng viên GDQP

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0973.754.651

10 Nguyễn Thanh Hà
Nguyễn Thanh Hà

 

Chức vụ: Giảng viên GDQP

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 01.696.909.612

11 Trương Quang Minh
Trương Quang Minh

 

Chức vụ: Giảng viên GDTC

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0947.975.880

12
Nguyễn Hương Thảo

Chức vụ: Giáo vụ

Học vị: Cử nhân

Điện thoại: 0934.150.282