Chức năng      

– Giảng dạy các môn giáo dục thể chất và quốc phòng.

– Tổ chức các phong trào, hoạt động thể thao trong nội bộ Nhà trường.

Các bộ môn trực thuộc    

– Giáo dục thể chất.

– Giáo dục quốc phòng.

Quản lý khoa:

– Trưởng khoa: Ths. Nguyễn Trung Lục

– Phó trưởng khoa: Ths. Phạm Văn Trung

Liên hệ    

– Email: thechatquocphong@hitu.edu.vn