KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NDVN – 34 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN – 88 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN, TỰ VỆ

03-04-2023 Quản Lý

KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NDVN

34 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN

88 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ

                                                                                                     ThS.Nguyễn Trung Lục – Trưởng Khoa GDTC-QP

            Hơn 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của đảng, cách mạng nước ta đã trải qua quá trình đấu tranh vô cùng anh dũng và đã giành được nhiều thắng lợi vẻ vang, to lớn. Nhân dân ta đã thoát khỏi cuộc đời nô lệ, tổ quốc được độc lập, thống nhất và từng bước đi lên chủ nghĩa xã hội. trong quá trình vĩ đại đó, có sự đóng góp hết sức to lớn của lực lượng Vũ trang nhân dân Việt Nam. Đảng ta đã nhìn thấy sức mạnh vô biên của nhân dân và vai trò đặc biệt quan trọng của bạo lực cách mạng nên rất quan tâm đến việc tổ chức, xây dựng và sử dụng tốt lực lượng vũ trang để tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng xã hội chủ nghĩa.

            Ngay trong chính cương viết tắt của Đảng (02/1930) đã nêu vấn đề “Tổ chức ra chính phủ công nông”. Luận cương chính trị của đảng (10/1930) còn nhấn mạnh phải lập ra lực lượng “Vũ trang công nông”, “Đội tự vệ công nông” nhằm vũ trang thị uy, vũ trang khởi nghĩa giành chính quyền. Quán triệt tư tưởng lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng qua các thời kỳ cách mạng, các tổ chức vũ trang cách mạng lần lượt ra đời.

Ngày 28/03/1935 Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ nhất đã ra “Nghị quyết về đội tự vệ”. Đây là nghị quyết đầu tiên của Đảng về tổ chức, chỉ đạo xây dựng, huấn luyện và hoạt động của lực lượng tự vệ. Nghị quyết khẳng định: “Tự vệ đội càng mạnh tức là có điều kiện thuận lợi để sau này tổ chức du kích chiến tranh và vũ trang bạo động”. Sau khi có nghị quyết của Đảng các đội Tự vệ công nông mang tính chất là những tổ chức vũ trang quần chúng ra đời, đây là tiền thân của các đội cứu quốc quân, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân sau này. Sự phát triển mạnh mẽ, rộng khắp của phong trào đấu tranh của nhân dân ta và sự trưởng thành nhanh chóng của các lực lượng vũ trang cả nước đòi hỏi phải có một đội quân chủ lực thống nhất về mặt tổ chức để làm nòng cốt cho cuộc đấu tranh.

            Sau một thời gian chuẩn bị và trên cơ sở lực lượng vũ trang hình thành ở các địa phương, tháng 12/1944 Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã ra chỉ thị thành lập đội Việt nam tuyên truyền giải phóng quân, lực lượng này được chọn lọc trong hàng ngũ những du kích Cao – Bắc – Lạng gồm số cán bộ, đội viên kiên quyết, hăng hái nhất và sẽ tập trung một phần lớn vũ khí để lập ra quân đội chủ lực. Nội dung chỉ thị viết:

1. Tên: Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân nghĩa là chính trị trọng hơn quân sự. Nó là đội tuyên truyền. Vì muốn có kết quả thì về quân sự, nguyên tắc chính là tập trung lực lượng, cho nên theo chỉ thị mới của Đoàn thể, sẽ chọn lọc trong hàng ngũ những du kích Cao – Bắc – Lạng số cán bộ và đội viên kiên quyết, hăng hái nhất và sẽ tập trung một phần lớn vũ khí để lập ra đội chủ lực.

Vì cuộc kháng chiến của ta là cuộc kháng chiến của toàn dân cần phải động viên toàn dân, vũ trang toàn dân, cho nên trong khi tập trung lực lượng để lập một đội quân đầu tiên, cần phải duy trì lực lượng vũ trang trong các địa phương cùng phối hợp hành động và giúp đỡ về mọi phương diện. Đội quân chủ lực trái lại có nhiệm vụ dìu dắt các đội vũ trang của địa phương, giúp đỡ huấn luyện, giúp đỡ vũ khí nếu có thể được, làm cho các đội này trưởng thành mãi lên.

  1. Đối với các đội vũ trang địa phương: Đưa cán bộ địa phương về huấn luyện, tung các các bộ đã huấn luyện đi các địa phương, trao đổi kinh nghiệm, liên lạc thông suốt, phối hợp tác chiến.
  2. Về chiến thuật: Vận dụng lối đánh du kích, bí mật, nhanh chóng, tích cực, nay đông, mai tây, lai vô ảnh, khứ vô tung.

Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân là đội quân đàn anh, mong cho chóng có những đội đàn em khác. Tuy lúc đầu quy mô của nó còn nhỏ, nhưng tiền đồ của nó rất vẻ vang. Nó là khởi điểm của Giải phóng quân, nó có thể đi suốt từ Bắc chí Nam, khắp đất nước Việt Nam.”

            Nghiêm túc chấp hành chỉ thị của Hồ Chủ Tịch ngày 22/12/1944 đội Việt Nam Tuyên Truyền Giải Phóng Quân ra đời tại một khu rừng thuộc hai tổng Trần Hưng Đạo Và Hoàng Hoa Thám, huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng. Đội có 34 cán bộ chiến sĩ do đồng chí Võ Nguyên Giáp được Hồ Chủ Tịch uỷ nhiệm lãnh đạo, đồng chí Hoàng Lâm làm đội trưởng và đồng chí Xích Thắng làm chính trị viên. Khi mới thành lập, vũ khí của đội rất thô sơ: 2 khẩu súng thập, 17 khẩu súng trường, 14 khẩu súng kíp.

            Để đẩy mạnh hơn nữa công cuộc chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang, ngày 15/4/1945 Trung Ương Đảng triệu tập hội nghị cách mạng Bắc Kỳ. Hội nghị quyết định phát triển lực lượng vũ trang, thống nhất Việt Nam Cứu Quốc Quân với Việt Nam Tuyên Truyền Giải Phóng Quân thành Việt Nam Giải Phóng Quân.

            Sau cuộc Cách Mạng Tháng 8/1945 thắng lợi, ngày 2/9/1945 Việt Nam Giải Phóng Quân được đổi tên là “Vệ Quốc Đoàn” rồi thành “Quân Đội Quốc Gia Việt Nam”.

            Năm 1950 Chính Phủ quyết định lấy tên mới cho lực lượng vũ trang là “Quân Đội Nhân Dân Việt Nam” và giữ nguyên danh hiệu này cho đến nay.

            Nhằm ghi nhớ và phát huy truyền thống cách mạng của quân đội, theo chỉ thị của Hồ Chủ Tịch lấy ngày 22/12/1944 là ngày thành lập “Việt Nam Tuyên Truyền Giải Phóng Quân” làm ngày truyền thống Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Ngày 17/10/1989 thể theo nguyện vọng của nhân dân cả nước. Ban Bí Thư Trung Ương Đảng (Khoá VI) quyết định lấy ngày kỷ niệm thành lập Quân Đội Nhân Dân Việt Nam 22/12/1944 đồng thời là ngày hội “Quốc Phòng Toàn Dân”.

            Hơn nữa thế kỷ chiến đấu dưới lá cờ vinh quang của Đảng và Bác Hồ kính yêu, các Lực Lượng Vũ Trang Nhân dân đã cùng toàn dân làm nên thắng lợi vĩ đại của cách mạng tháng 8/1945, đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất tổ quốc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, đánh bại các cuộc chiến tranh xâm lược của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc tổ quốc xã hội chủ nghĩa và làm tròn nhiệm vụ quốc tế.

Ngay sau khi mới ra đời, LLVTNDVN đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh, đã cùng nhân dân cả nước lập nên bao chiến công hiển hách, tô thắm thêm trang sử vàng chói lọi của dân tộc, xứng đáng với lời khen tặng của Bác Hồ Kính yêu: “Quân Đội ta trung với Đảng, hiếu với Dân, sẵn sàng chiến đấu hi sinh vì độc lập tự do của Tổ Quốc, vì Chủ Nghĩa Xã Hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Không phụ lòng tin yêu của Bác, QĐNDVN cùng nhân dân cả nước, với trí thông minh sáng tạo, lòng dũng cảm kiên cường bất khuất, với cách đánh tinh khôn mưu mẹo, xuất quỷ, nhập thần đã lập lên nhiều kỳ tích, vang dội khắp năm châu mà ngày nay nhớ lại mỗi người chúng ta đều tự hào, bạn bè thế giới gần xa đều ngưỡng mộ:

“Trời không cò thiên thần

Đất không có thánh nhân

Chỉ có nhân dân là thần thánh”.

Trong kháng chiến chống Thực dân Pháp, đế quốc Mĩ. Dân tộc Việt Nam bé nhỏ đã phải đương đầu với những tên trùm sỏ thực dân, đế quốc hùng mạnh nhất thế giới, xong: “Nực cười châu chấu đá xe, Tưởng rằng chấu ngã, ai dè xe nghiêng”.

Lực lượng DQTV đã phối hợp với Bộ đội, Công an và nhân dân thực hiện “Tay cày tay súng, tay búa tay súng” chiến đấu liên tục ngày đêm. Cùng với mạng lưới bắn máy bay địch bay thấp bằng súng bộ binh hình thành lưới lửa tầm thấp dày đặc vô cùng lợi hại, DQTV đã phối hợp chặt chẽ với Bộ đội phòng không, Không quân bắn rơi nhiều máy bay địch. Riêng DQTV đã độc lập bắn rơi 424 máy bay các loại trong tổng số 4.181 máy bay Mỹ bị bắn rơi trên miền Bắc (chiếm 10%), bắt sống hàng trăm tên giặc lái và hàng chục toán biệt kích, bắn chìm và bắn cháy nhiều tàu chiến địch.

Lực lượng dân quân du kích ở miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã tỏ rõ khả năng anh dũng phi thường, luôn chủ động đánh địch bằng mọi thứ vũ khí, vận dụng các hình thức đánh địch hết sức phong phú, sáng tạo trên khắp 3 vùng chiến lược; kết hợp chặt chẽ đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, 3 mũi giáp công, hình thành thế trận chiến đấu, phát triển các căn cứ chiến đấu, vành đai du kích, vành đai diệt Mỹ… thực hiện bám trụ kiên cường, giữ thế xen kẽ, cài răng lược với địch. Đây là một phương thức tác chiến, một cách đánh độc đáo, sáng tạo của chiến tranh du kích Việt Nam. Lực lượng dân quân du kích đã phối hợp với nhân dân đấu tranh quyết liệt chống địch dồn dân lập “Khu trù mật”, lập “ấp chiến lược”, độc lập và phối hợp với bộ đội địa phương và bộ đội chủ lực trong mọi hoạt động, góp phần đánh bại các chiến thuật “Trực thăng vận”, “Thiết xa vận” và các biện pháp chiến lược của Mỹ – Ngụy như: “Bình định”, “Ấp chiến lược”, “Tát nước bắt cá”, “Chiến tranh đặc biệt”, “Chiến tranh cục bộ”, “Việt Nam hóa chiến tranh”…

Những chiến công vang dội đó của LL VTNDVN làm cho kẻ thù cũng phải kính phục, khiếp sợ như lời Raxet – Chủ tịch ủy ban quân lực – Thượng nghị viện Mĩ phải thừa nhận: Chúng ta (Mĩ) đến Việt Nam đã phải đương đầu với một đội quân du kích tài tình nhất chưa từng có trong lịch sử loài người”. Và nói như tướng Taylor – một nhà chiến lược quân sự Mỹ: “Trong suốt cả cuộc chiến tranh này, chúng ta (người Mỹ) không có một anh hùng nào cả, chúng ta chỉ là những lũ ngốc… Giá như người Mỹ sớm nhận thức ra vấn đề này thì…”. Hơn hai thế kỷ đã trôi qua kể từ khi Hợp chủng quốc Hoa Kỳ được thành lập, và người Mỹ có quyền tự hào về những vinh quang mà nước Mỹ gặt hái được trên mọi phương diện trong suốt tiến trình lịch sử của đất nước mình. Nhưng chiến tranh Việt Nam đã là vết thương hằn sâu trong lòng nước Mỹ, bởi chính nơi đây, niềm kiêu hãnh của đế quốc Hoa Kỳ hùng mạnh đã bị dập tắt bởi dân tộc bé nhỏ nghèo nàn, lạc hậu mang tên Việt Nam. Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ của dân tộc ta, Lanien – Nguyên Thủ Tướng Pháp đã phải buồn bã than rằng: “Điện Biên Phủ, Giơnevơ, giữa hai tên đó, hai nhật ký đó là một trong những bước ngoặt bi thảm nhất của đời sống dân tộc chúng ta…”

Về chiến tranh du kích ở miền Nam một số nhà báo và chính giới Mỹ đã phải thừa nhận: “Cuộc chiến tranh du kích là một nghệ thuật mà Việt Cộng đã trở thành bậc thầy, những nghệ sĩ vĩ đại trong nghệ thuật đó”. Nói về nghệ thuật ngụy trang nghi binh của chúng ta, Rôbớt trong bài “Cái vòng hận thù” có đoạn viết: “Chúng ta chẳng hề biết được là Người Việt đã xây dựng công sự ngay trước mắt chúng ta, không phải ở sườn núi bê kia, mà ngay ở sườn núi bên này, đối diện với chúng ta, với đồi độc lập, cứ như hai ban công đối diện nhau qua một đường phố. Có phải chúng ta thiếu cảnh giác không? Hoàn toàn không phải thế. Việt Minh là bậc thầy không ai sánh nổi về nghi trang…”

Nói về trí thông minh sáng tạo của dân tộc ta, trong một buổi hội thảo về chiến tranh Việt Nam tổ chức tại Mĩ năm 2000, một viên tướng của Mĩ nói với trung tướng Nguyễn Đình Ước – Trưởng phái đoàn của ta rằng: “…Nếu các ông chỉ có lòng dũng cảm không thôi, thì chúng tôi sẽ đè bẹp các ông. Các ông chiến thắng chúng tôi là bởi vì dân tộc các ông rất thông minh…”; trong chiến tranh Điện Biên Phủ 1954, một viên tướng của Pháp phải thốt nên rằng “Việt minh đã sáng tạo ra đủ thứ mưu mẹo của chiến tranh chiến hào. Họ lấy mũ úp lên gậy, pháo bắn, chạy đi, chạy lại, hô hoán ầm ĩ. Khi tấn công thực sự thì không ai biết được và con cháu của các “Chiến sĩ Vec đoong” bị chôn vùi”.

Trải qua hàng ngàn năm lịch sử dựng nước, dân tộc ta đất không rộng, người không đông, kinh tế không phát triển nhưng luôn phải đương đầu với nhiều kẻ thù to lớn, hùng mạnh hơn mình gấp nhiều lần; Chúng đông hơn ta về quân số, giàu hơn ta về kinh tế, có nhiều vũ khí trang thiết bị kỹ thuật tối tân, hiện đại. Xong dân tộc Việt Nam triệu người như một, với lời thề “Sát thát”, theo lời dạy của Chủ Tịch Hồ Chí Minh “Không có gì quý hơn độc lập tự do” , “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”, với tinh thần đánh giặc: “Nhằm thẳng quân thù mà bắn” , “Bám thắt lưng địch mà đánh”, “Còn cái lai quần cũng đánh” , với lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần căm thù giặc sâu sắc, trí thông minh dũng cảm, sẵn sàng xả thân vì tổ quốc, nhân dân ta đã vượt qua mọi khó khăn gian khổ, chiến thắng nhiều kẻ thù hung bạo. Những truyền thống quý báu của cha ông đã kết tinh thành sức mạnh của toàn dân tộc, nó mạnh hơn mọi thứ vũ khí tối tân hiện đại, nó sẵn sàng “Nhấn chìm bè lũ bán nước và cướp nước”. Như kẻ thù của chúng ta đã phải công nhận: Tướng Êly-Tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp viết trong cuốn Đông dương hấp hối: “Một lần nữa kỹ thuật lại bị thua cuộc bởi những con người có tâm hồn và một lòng tin”. Trong bài “Mắt thấy ở Việt Nam” một Sĩ quan cao cấp của Pháp đã phải cay đắng kết luận: “Than ôi, máy bay ta đã bị thua đôi bồ dân công của Việt Minh”. Rôbe – một phóng viên chiến tranh người Pháp nhiều lần đến Điện Biên Phủ đã ghi lại cảm giác của mình trong cuốn “Ảo mộng vỡ tan tành” như sau: “Cảm giác đầu tiên của quân ta bị nhốt kín, bị bao vây, bị địch thủ biết rõ. Trái lại, chúng ta chẳng biết tí gì về họ. Chúng ta lệ thuộc vào tình báo nhưng chỉ biết rất ít. Cảm giác quân ta đang nằm trong miệng chó sói”.

            Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, Quân Đội ta được Đảng và Nhà nước đánh giá rất cao và được tặng nhiều phần thưởng cao quý: 20 huân chương Sao Vàng; 147 huân chương Hồ Chí Minh; 807 huân chương Độc Lập; 322.924 huân chương quân công, huân chương chiến công, huân huy chương kháng chiến; 1.682.649 huân chương giải phóng; 141.321 huân huy chương chống mỹ cứu nước; 2.593.641 huân huy chương chiến sỹ vẻ vang. Nhà Nước ta cũng đã tuyên dương danh hiệu Anh Hùng Lực Lượng Vũ Trang Nhân Dân cho 2.168 đơn vị quân đội và 1.243 cán bộ chiến sỹ.

Đối với các đồng chí là cựu chiến binh, cựu quân nhân của trường ta đã và đang phát huy tốt bản chất “Anh Bộ đội Cụ Hồ” trên từng công việc được phân công của nhà trường. Trong những năm qua nhiều đồng chí đã luôn nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, công tác tốt có nhiều đóng góp to lớn cho sự phát triển của nhà trường và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực sự là những tấm gương mẫu mực cho thế hệ trẻ noi theo. Nhiều đồng chí được Đảng, nhà nước tặng những phần thưởng quý giá như đồng chí Lê Thanh Bình Hiệu Trưởng nhà trường, đồng chí Nguyễn Thạc San, Hoàng Xuân Cảnh nguyên là Phó Hiệu Trưởng đều được nhà nước tặng thưởng: Huân chương lao động hạng 3, bằng khen của Chính Phủ và danh hiệu ‘Nhà giáo ưu tú”. Còn nhiều đồng chí khác luôn tận tâm, nhiệt tình phấn đấu hết sức mình đóng góp cho sự nghiệp phát triển chung của nhà trường, được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp trường”, “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ”,  “Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố” như đ/c Nguyễn Anh Tuấn phó Hiệu Trưởng, đồng chí Trần Anh Sơn Khoa CN Cơ Khí, đồng chí Bạch Quốc Trám khoa LLCT, đồng chí Vũ Nhật Tân khoa Quản trị kinh doanh, đồng chí Vũ Thị Son, Đinh Trọng Nam phòng TCHC… Nhiều đồng chí qua chiến tranh bom đạn ác liệt đã bị thương, bị ảnh hưởng do sức ép, bị bệnh mãn tính nhưng vẫn quyết tâm rèn luyện sức khoẻ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều năm liên tục hội cựu chiến binh trường được tặng bằng khen, giấy khen đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Lực lượng Dân quân Tự vệ trường cũng nhiều năm liền được đánh già là lá cờ đầu trong khối các cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn Thành phố Thủ Đức, được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen của Uỷ Ban Nhân Dân Q9, Ban Chỉ Huy Quân Sự Thành phố Thủ Đức và Bộ Tư Lệnh TP.HCM về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và Đơn Vị Quyết Thắng. Ngoài ra trong các đợt hội thao, hội diễn Dân quân Tự vệ cấp Quận, cấp Thành Phố, Tự vệ trường ta đã đạt nhiều giải thưởng.

Năm tháng sẽ trôi qua nhưng chiến công của LLVT và nhân dân cả nước nói chung sẽ mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc như một trang sử chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời vì sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ của con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ 20, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc.

Để thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng kỉ niệm 78 năm ngày thành lập Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, 34 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân và 88 năm ngày truyền thống Dân quân, Tự vệ. Mỗi Cán bộ, Giáo viên, Công nhân viên và HSSV toàn trường luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hành động phá hoại, xâm lược lật đổ của kẻ thù. Ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện, công tác tốt góp phần xây dựng nền Quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa.

Bài viết khác