Thông báo lịch nghỉ các ngày lễ trong tháng 4/2022

23-03-2022 Quản Lý

 𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐀́𝐎 𝐋𝐈̣𝐂𝐇 𝐍𝐆𝐇𝐈̉ 𝐂𝐀́𝐂 𝐍𝐆𝐀̀𝐘 𝐋𝐄̂̃ 𝐓𝐑𝐎𝐍𝐆 𝐓𝐇𝐀́𝐍𝐆 𝟒

✅ 𝑁𝑔ℎ𝑖̉ 𝐿𝑒̂̃ 𝐺𝑖𝑜̂̃ 𝑇𝑜̂̉ 𝐻𝑢̀𝑛𝑔 𝑉𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 (10/3 𝑎̂𝑚 𝑙𝑖̣𝑐ℎ): 𝑛𝑔ℎ𝑖̉ 03 𝑛𝑔𝑎̀𝑦, 𝑡𝑢̛̀ 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 09/4/2022 đ𝑒̂́𝑛 ℎ𝑒̂́𝑡 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 11/4/2022.
🇻🇳 𝐺𝑖𝑎̉𝑖 pℎ𝑜́𝑛𝑔 𝑀𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑁𝑎𝑚 30/4 𝑣𝑎̀ 𝑄𝑢𝑜̂́𝑐 𝑡𝑒̂́ 𝑙𝑎𝑜 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 01/5: 𝑛𝑔ℎ𝑖̉ 04 𝑛𝑔𝑎̀𝑦, 𝑡𝑢̛̀ 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 30/4/2022 đ𝑒̂́𝑛 ℎ𝑒̂́𝑡 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 03/5/2022.

Bài viết khác