THÔNG BÁO ĐĂNG KÍ MÔN HỌC GDTC TỪ KHÓA K41 TRỞ ĐI

 

Tự chọn 1(TC1)                                                           Tự chọn 2(TC2)

BC1: (Bóng chuyền 1)                                                  BC2: (Bóng chuyền 1)

BĐ 1: (Bóng đá 1)                                                         BĐ 2: (Bóng đá 2)

BR1:(Bóng rổ 1)                                                           BR2:(Bóng rổ 2)

AE1:(Aerobic1)                                                            AE2:(Aerobic2)

CL1:(Cầu lông 1)                                                          CL2:(Cầu lông 2)

Sinh viên trước khi tốt nghiệp phải hoàn thành 02 môn tự chọn GDTC, có 02 cách chọn như sau:

  1. Cách 1: Chọn hai trong năm môn ở phần tự chọn 1.
  2. Cách 2: Chọn 01 môn trong phần tự chọn 1 và chọn chính môn đó trong phần TC2.