Đội ngũ nhân sự

Hiện tại nhân sự của Khoa bao gồm 12 giảng viên và 01 nhân viên chuyên trách.

 
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ

HỌC VỊ

GHI CHÚ Xem chi tiết
1  NGUYỄN TRUNG LỤC  Trưởng khoa Thạc sỹ    
2  PHẠM VĂN TRUNG  Trưởng Bộ môn GDTC Thạc sỹ     
3  LƯƠNG ANH KIỆT  Giảng viên  Thạc sỹ  
4  NGUYỄN THÀNH QUÂN  Giảng viên    Thạc sỹ     
5  NGUYỄN THỊ THÔNG  Giảng viên  Cử nhân     
6

 LÊ VĂN TRUNG

 Giảng viên   Cử nhân     
7  NGUYỄN THANH BÌNH  Giảng viên  Cử nhân      
8  TRẦN VĂN LƯỢNG  Giảng viên  Cử nhân      
9  NGUYỄN THÀNH QUÂN  Giảng viên  Cử nhân      
10  TRƯƠNG VĂN HÙNG  Giảng viên  Cử nhân      
11  NGUYỄN THANH HÀ  Giảng viên  Cử nhân      
12  TRƯƠNG QUANG MINH  Giảng viên  Cử nhân      
13  NGUYỄN THỊ THANH NGA  Giáo vụ Cử nhân